สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในกรณีที่มีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้น โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ y460608254@gmail.com โดยระบุเฉพาะสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวหา